Aktualności


Kolejne wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Zawierciańskim
9 lipca 2018

W dniu 28.06.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt.: Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Zawierciańskim.

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 479 absolwentów z terenu Powiatu Zawierciańskiego, jak również wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 39 nauczycieli w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2021.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 967 421,36 PLN
Dofinansowanie: 2 819 050,29 PLN
Wkład własny: 148 371,07 PLN

Poprawa jakości i efektywności kształcenia nastąpi dzięki:
- 479 uczniów uzyska dodatkowe uprawnienia poprzez udział w stażach, kursach, wizytach zawodowych;
- podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych min. 39 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w kursach i studiach podyplomowych;
- zwiększenie stopnia dostosowania działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów poprzez wprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego;
- poprawa współpracy szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
-poprawa techniczna warunków kształcenia zawodowego - doposażenie pracowni zawodowych.

Szkoły biorące udział w projekcie: ZS Ekonomicznych w Zawierciu; ZS w Porębie; ZS w Szczekocinach; ZS im St. Staszica w Zawierciu; ZS im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach; Szkoła specjalna im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.

Przedmiotowy projekt jest komplementarny z realizowanym przez Powiat Zawierciański projektem inwestycyjnym pt. „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” oraz wpisuje się w realizowaną przez Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu wiązkę projektów z obszaru kształcenia zawodowego (wszystkie zespoły szkół technicznych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański zostały objęte projektami w ramach RPO WSL 2014 – 2020 – łączna wartość projektów wynosi 9 688 589,98 zł).

Pozostałe aktualności